วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อสอบปลายภาคที่1 ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบปลายภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เลือกชุดข้อสอบตามเลขที่

เลขที่ 1 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 2 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 3 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 4 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 5 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 6 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 7 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 8 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 9 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 10 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 11 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 12 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 13 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 14 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 15 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 16 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 17 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 18 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 19 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 20 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 21 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 22 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 23 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 24 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 25 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 26 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 27 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 28 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 29 ข้อสอบปลายภาค1

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเลือก

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเลือก 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            ลงทะเบียนเรียน1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2            หมดเวลา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            หมดเวลา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4            หมดเวลา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5            หมดเวลา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6            หมดเวลา